Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ * ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΣΛΑ ΜΑΧΑΛΑ"

7 Δεκ 2016

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΘΗΛΥΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ
Περιστερά μου, συ, η οποία είσαι εις τας σχισμάς του βράχου εις τα απόκρυφα των κρημνών, δείξον εις εμέ την όψιν σου κάμε εμέ να ακούσω την φωνήν σου˙ διότι η φωνή σου είναι γκυκεία και η όψις σου ωραία.
Διά την πρώτην κόρην προσθέτομεν:
Μία είναι η περιστερά μου, η πεντάμορφή μου. Αυτή είναι η μόνη της μητρός της, είναι η εκλεκτή αυτής, η οποία την εγέννησεν. Είδον αυτήν αι θυγατέρες και την εμακάρισαν, αι βασίλισσαι και αι παλλακίδες και την εξύμνησαν...

ΒΑΪΒΑΡΕΧΟΥ: Και ηυλόγησαν την Ρεβέκκαν λέγοντες: Αδελφή ημών, είθε να γίνης εις χιλιάδας μυριάδων και οι απόγονοί σου να εξουσιάσουν τας πύλας των εχθρών των.
ΜΙ ΣΕΜΠΕΡΑΧ: Ο ευλογήσας τας μητέρας ημών, Σάρραν, Ρεβέκκαν και Λέαν, την προφήτιν Μύριαμ, την Αβιγκάγιλ και την Βασίλισσαν Εστήρ, κόρην του Αβιχάγιλ, Αυτός ας ευλογήση την πλήρη χάριτος κόρην ταύτην και ας ονομασθή εις τον λαόν Ισραήλ (τάδε).
Καλότυχη και ευλογημένη ας είναι. Είθε ο Κύριος να μεγαλώση αυτήν με υγείαν, ειρήνην, ασφάλειαν, και ας αξιώση τον πατέρα αυτής και την μητέρα αυτής να παρευρίσκωνται εις τας χαράς της και τους γάμους της, εις την απόκτησιν παρ’ αυτής αρρένων απογόνων, πλούτου και τιμών. Είθε να είναι ακμάζοντες και ανθηροί έως βαθέος γήρατος. Και τοιαύτη ας είναι η θέλησις του Κυρίου και ας είπωμεν Αμέν.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΥΠΟ Ι. ΜΙΖΑΝ – Ι. ΦΕΛΟΥΣ, 1974

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου